TERMS AND CONDITIONS


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden CrossFit Batteraof wordt verstaan onder:

CrossFit Batteraof: bewegingsconcept dat aan de Deelnemer wordt aangeboden alsmede de diverse activiteiten die onder de naam CrossFit Batteraof aangeboden worden.

CrossFit Batteraof Box: de fysieke locatie waar CrossFit Batteraof, CrossFit aanbied.

Trainer: de natuurlijke persoon (m/v) die zorgt draagt voor het beheer van de CrossFit Batteraof vestiging en de begeleiding van de leden.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Free Intro: een natuurlijk persoon (m/v), welke niet zijnde als lid, eenmalig deelneemt aan CrossFit Batteraof activiteiten.

Enrollment(s): (een) additionele dienst(en) of faciliteit(en) die tegen vergoeding van CrossFit Batteraof kan/kunnen worden afgenomen en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Aanmelding en toegang

 1. De aanmelding voor CrossFit Batteraof vindt plaats door het inschrijfformulier, tevens lidmaatschapsovereenkomst, op de website (www.crossfitbatteraof.nl) volledig in te vullen. Waaraan gekoppeld, na (eventueel) het ondergaan van de Free Intro, het invullen van het Incasso formulier en/of het voldoen van de eerste maandelijkse betaling.

 2. Een natuurlijk persoon heeft bij online of fysieke inschrijving het recht om CrossFit Batteraof mee te delen dat hij/zij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden, binnen 3 werkdagen vanaf de dag die volgt op de online of fysieke inschrijving.

 3. De betalingsverplichting en de automatische incasso vangen aan op het moment dat CrossFit Batteraof de aanmelding heeft ontvangen. Voor het aanmelden word de kosten van de eerste maand voldaan per incasso. Het niet betalen van de eerste maand betekent niet dat de lidmaatschapsovereenkomst nietig verklaard kan worden.

 4. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de CrossFit Batteraof Box onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een lid van 18 jaar of ouder.

 5. Elk lid dient, alvorens deel te kunnen nemen aan de CrossFit Batteraof activiteiten zich aan te melden via het MindBody booking system. Dat ter controle van leden is ingesteld.

Artikel 3: Mindbody leden account

 1. Het Mindbody leden account blijft ten allen tijde eigendom van CrossFit Batteraof.

 2. Het lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het Mindbody leden account en staat er voor in dat de gezinsleden deze algemene voorwaarden en de huisregels van CrossFit Batteraof naleven.

 3. Bij het ongerede raken van het Mindbody leden account dient het lid dit telefonische te melden.

Artikel 4: Openingstijden

 1. CrossFit Batteraof is gerechtigd om de CrossFit Batteraof Box geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

 2. CrossFit Batteraof is gerechtigd de CrossFit Batteraof Box voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 3. Indien de CrossFit Batteraof Box om wat voor reden dan ook geen (sport)faciliteiten kan verschaffen. Gaat het lid hiermee akkoord, indien deze verhindering niet langer dan 14 dagen duurt, zonder het recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

 4. CrossFit Batteraof behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

 5. CrossFit Batteraof behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te gelasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Batteraof te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de Trainer, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Batteraof te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

 1. Een lidmaatschapsovereenkomst bij CrossFit Batteraof wordt aangegaan voor de contractduur van minimaal 6 volle kalender maanden, beginnend vanaf de ingangsdatum overeenkomst. Het lidmaatschap kan na de volledige contractsduur maandelijks worden opgezegd. Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen schriftelijk worden ingediend.

 2. Betaling van het lidmaatschap geschiedt via automatische incasso tenzij anders afgesproken.

 3. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

 4. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum automatische incasso, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de CrossFit Batteraof faciliteiten. Is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal dagen.

 5. Alle tarievenzijn te vinden op www.crossfitbatteraof.nl of bij de receptie van de CrossFit Batteraof Box.

 6. Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via automatische incasso.

 7. Voor lidmaatschapsovereenkomsten waarbij betaling van het lidmaatschap per cash betaling heeft plaatsgevonden, geldt dat het lid voor vervolg betalingen tijdig een machtiging tot automatische incasso aan CrossFit Batteraof dient te verstrekken. Indien het lid verzuimd om deze machtiging (tijdig) te verstrekken, zijn de volgende bepalingen eveneens van overeenkomstige toepassing.

 8. Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit Batteraof van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of storneren om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, ontvangt het lid een e-mail, waarin hij/zij 14 dagen heeft het verschuldigde bedrag te voldoen. Het is tevens toegestaan het verschuldigde bedrag te voldoen. CrossFit Batteraof is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging en/of herinneringen op schrift en/of e-mail administratiekosten in rekening te brengen. Mislukt de overboeking/betaling, om welke reden dan ook, dan is CrossFit Batteraof gerechtigd om het account, en daarmee de toegang tot de CrossFit Batteraof Box, te blokkeren. Indien het Lid, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke blijft, is het Lid in verzuim, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijn betaling en wordt de volledige vordering (d.i. alle bedragen zoals bedoel in 5.c hierboven) uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het Lid.

 9. CrossFit Batteraof Mindbody account wordt en/of blijft geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid en/of de gezinsleden kan bovendien de toegang tot de CrossFit Batteraof Box worden geweigerd. Daarenboven is CrossFit Batteraof gerechtigd bij een betalingsachterstand de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 10. CrossFit Batteraof behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 100 nieuwe leden (tussentijds) met maximaal €5,- te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de lidmaatschapsovereenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de lidmaatschapsovereenkomst plaatsvindt. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

 11. Indien het Lid geen gebruik maakt van het recht tot volgen van de (sport) activiteiten van CrossFit Batteraof of het anderszins deelnemen aan activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Batteraof waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt geen restitutie van de contributie plaats.

 12. Het tussentijds opschorten van de betaling is niet toegestaan, anders dan volgens de afgesproken uitschrijf termijn bedoeld in artikel 5.1.

 13. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

 1. Een wijziging/opzegging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of aan de receptie te geschieden. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 2. De opzegtermijn bedraagt tenminste 1 volle, aaneengesloten kalendermaand, ongeacht de datum van uitschrijving. Indien een lid opzegt in een gebroken kalendermaand, zal er nog 1 volle kalendermaand geïncasseerd worden.

 3. CrossFit Batteraof behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schendig van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag op aangeven van de Trainer, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de verdere contractduur vervalt.

 4. Opschorting van het lidmaatschap van 6, 12 of 18 maanden is mogelijk. De kosten bedragen 50% van de resterende lidmaatschapskosten.

Artikel 7: Lidmaatschap bevriezen

 1. Bevriezen van een lidmaatschap is in bijzonder gevallen toegestaan. Als het Lid geen gebruik wenst te maken van de aangeboden sportactiviteiten van CrossFit Batteraof voor onbepaalde tijd. Bijzondere gevallen als beschreven Artikel 7 onder e. Bevriezing kan enkel en alleen vanaf een nieuwe kalender maand.

 2. Bevriezen van een lidmaatschap door het Lid dient schriftelijk of aan de receptie te geschieden.

 3. Kosten lidmaatschap bevriezen zijn 15% van de lidmaatschapskosten per kalendermaand, zolang de lidmaatschapovereenkomst geldig is.

 4. Tijdens de bevriezing- periode is het niet mogelijk de lidmaatschapsovereenkomst te beëindigen.

 5. Bevriezen is alleen mogelijk indien sprake is van, blessure, zwangerschap, ziekte of langdurig buitenlands verblijf. Indien men zich beroept op blessure, zwangerschap en/of ziekte dient er een doktersverklaring schriftelijk te worden overhandigd. Indien men zich beroept op langdurig buitenlands verblijf, minimaal 1 kalendermaand, dient er schriftelijk een vliegticket en/of reisbescheiden te worden overhandigd ter bevestiging.

Artikel 7.1: Bevriezing opheffen

 1. Indien het Lid zijn bevriezing wilt opheffen kan dit pas bij de start van een nieuwe kalendermaand. Tenzij anders schriftelijk en/of mondeling afgesproken.

 2. Het Lid dient dan bij zijn eerstvolgende bezoek een formulier ter activeren van het lidmaatschap in te vullen.

 3. Indien een Lid, in de lopende kalendermaand, zijn bevriezing wenst op te heffen, word het verschuldigde lidmaatschap bedrag verrekend en voldaan in de CrossFit Batteraof Box.

 4. Indien een Lid zijn lidmaatschap dient te beëindigen direct na zijn bevriezing- periode, geschiet dat volgens de in artikel 6 geldende bepalingen.

Artikel 8: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het beoefening van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van onderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van CrossFit Batteraof, is geheel voor eigen risico van het Lid.

 2. Zowel CrossFit Batteraof als de Trainer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid.

 3. Het Lid zal zowel CrossFit Batteraof als de Trainer vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

 4. Zowel CrossFit Batteraof als de Trainer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid.

Artikel 9: klachten en huisregels

 1. In geval van klachten met betrekking tot CrossFit Batteraof dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de betrokken Trainer en in tweede instantie tot CrossFit Batteraof.

 2. Het Lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en van de huisregels van CrossFit Batteraof en hiernaar te handelen.

 3. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CrossFit Batteraof staan op de website www.crossfitbatteraof.nl en zijn bij de receptie van CrossFit Batteraof op te vragen.

 4. CrossFit Batteraof is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 10: Persoonsgegevens

 1. CrossFit Batteraof verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

 2. CrossFit Batteraof verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van het Lid over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoop activiteiten met betrekking tot de diensten van CrossFit Batteraof en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van CrossFit Batteraof.

 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Batteraof kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan CrossFit Batteraof.

Artikel 11: ENROLLMENTS

 1. Enrollmentss verschillen per kalander maand. Actuele informatie word via een nieuwsbrief en/of social media kenbaar gemaakt, waaronder de tarieven voor Enrollmentss.

 2. Aanmelden voor Enrollments is mogelijk tijdens de gehele contractduur. De aanmelding voor een Enrollments is niet gebonden aan het lidmaatschap.

 3. Niet leden kunnen zich ook aanmelden voor Enrollmentss. Zodra niet leden zich hebben ingeschreven is deze algemene voorwaarden van kracht, tot einde Enrollments.

Artikel 11.1: ENROLLMENTS toelichting

 1. Deze Enrollments geeft geen recht op specifieke groepslessen of specifieke tijden.

 2. Voor iedere groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol)

 3. Reservering van groepslessen kan slechts geschieden via Mindbody booking systeem of anders voorgeschreven.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit Batteraof aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en CrossFit Batteraof zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit Batteraof is gevestigd.

Artikel 13: Tot slot

 1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Batteraof beoordeeld en beslist.

 2. CrossFit Batteraof is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 5.1. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen CrossFit Batteraof en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat CrossFit Batteraof gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste 3 maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.

 3. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van CrossFit Batteraof te accepteren.